Always Beautiful

Schoonheidssalon & Pedicure

Algemene Voorwaarden
Always Beautiful pedicure en schoonheidssalon.
Broekermeerstraat 121A 2131 AR Hoofddorp
Tel. 0641703181 E Mail. info@alwaysbeautiful.nl
K.v.K 34230017 Btw-id NL002087314B43


1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Always Beautiful en een cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen pedicure
Always Beautiful zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


3. Afspraken / No show
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Always Beautiful telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Always Beautiful het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Always Beautiful de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan twintig minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aan komen kan Always Beautiful de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen


4. Betaling
Always Beautiful vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de pedicure praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Always Beautiful vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling te voldoen.


5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Always Beautiful vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Always Beautiful aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.Always Beautiful neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Always Beautiful behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene Verordening Persoonsgegevens.


6. Geheimhouding
Always Beautiful is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Always Beautiful verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Toestemming
U geeft Always Beautiful toestemming om de volgende gegevens op te nemen in een geautomatiseerd systeem en/of klantenkaart.


  • U geeft toestemming voor het opnemen van uw N.A.W. gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres etc., noodzakelijk voor administratie en evt. facturering.


  • U geeft toestemming voor het opnemen en noteren van uw voetklachten op een papieren en/of digitale registratiekaart voor het goed kunnen uitvoeren van de behandeling/verzorging van uw voeten.


  • U geeft toestemming voor het vastleggen van uw medische gegevens die van groot belang zijn voor de voetbehandeling zoals allergie, huidproblemen.


8. Aansprakelijkheid
Always Beautiful is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Always Beautiful is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.Always Beautiful is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.


9. Beschadiging & diefstal
Always Beautiful heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Always Beautiful meldt diefstal altijd bij de politie.


10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Always Beautiful. Always Beautiful moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Always Beautiful de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen.


11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Always Beautiful het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren onder opgaaf van redenen.


12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Always Beautiful en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.